Apa itu ilmu sains?

Pahamkah Kalian Dengan Teori Sains Ini ?